Ban giám hiệu

1. Cô Nguyễn Thị Ngọc Minh - hiệu trưởng
2. Cô Nguyễn Thị Lợi - phó hiệu trưởng