Lên phía trên
Chăm sóc trẻ khiếm thính ?
Muốn chăm sóc......